Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de onderneming

De Voetenvriend handelend onder de naam/namen Tofvel en Tofvel.com

Vestigingsadres:
Hanzepoort 26
7575 DA Oldenzaal
Nederland

Contact:
+31 (0)53 – 53 88 333
Contactformulier

KvK-nummer: 06049848
BTW-nummer: NL006554283B01

IBAN: NL86 RABO 0302 0826 97 t.n.v. De Voetenvriend

De Voetenvriend valt onder de Hooijergroep Holding. Correspondentie zul je dan ook ontvangen onder naam van de Hooijergroep.

Artikel 2 – Begrippen en toepasselijkheid

2.1 Begrippen: Een overeenkomst is iedere afspraak of overeenkomst tussen De Voetenvriend en klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. Een klant is de persoon die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst aangaat met De Voetenvriend en/of zich heeft geregistreerd op deze website of een van de andere websites van De Voetenvriend. Wie een bestelling plaats op deze website, gaat een overeenkomst aan met De Voetenvriend. Deze website is de website te bereiken via tofvel.com en alle onderliggende pagina’s die vallen onder de domeinnaam tofvel.com

2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Voetenvriend (hierna: Tofvel) zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing,  tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

2.3 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

2.4 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 3 – Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Tofvel zijn vrijblijvend en Tofvel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Tofvel. Tofvel is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Tofvel dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3.3 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief eventuele verzendkosten, vermeld.

Artikel 4 – Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW.

4.2 Voor transport brengen wij geen kosten in rekening bij bestellingen.

4.3 Onze website maakt gebruik van IP-adres identificatie voor onder andere geolocatie doeleinden. Aangezien tofvel.com op dit moment alleen levert aan adressen die zich bevinden in Nederland, België en Duitsland, zijn enkel de belastingtarieven geldend voor deze landen ingesteld. Het kan dus voorkomen dat u niet de juiste verkoopprijzen te zien krijgt als u onze website bezoekt vanuit een ander land of bepaalde instellingen hanteert in de browser of op het apparaat, die van invloed zijn op het bepalen van de geolocatie. Het kan dus voorkomen dat u de verkoopprijs exclusief de belasting te zien krijgt op de product- en/of overzichtspagina.Tijdens het afrekenen ziet u altijd het bedrag inclusief het geldende belastingtarief, afhankelijk van uw opgegeven factuuradres dan wel afleveradres. Voor Nederlandse en Belgische adressen is dit 21%, voor Duitse adressen is dit 19%. Consumenten die vanuit een ander land dan Nederland, België of Duitsland een bestelling plaatsen, betalen gewoon de verkoopprijs inclusief het belastingtarief geldend voor het factuur dan wel afleveradres.Consumenten hebben na het aangaan van de overeenkomst met tofvel.com geen recht op teruggave van het belastingdeel van de aankoopprijs.

Artikel 5 -Levering

5.1 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling via PostNL naar het bij de bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken, dan krijgt u hiervan via e-mail of in enkele gevallen telefonisch bericht. Een bestelling zal echter in principe altijd binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden.

5.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

5.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop ongedaan maken. Dit geldt niet als beide partijen (Tofvel en de klant) een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

5.4 Het kan voorkomen dat wij een levering in gedeelten laten plaatsvinden, bijvoorbeeld als een bepaald artikel van een bestelling van meerdere producten tijdelijk niet voorradig is. Wij zullen ons best doen om de klant hiervan op de hoogte te stellen.

5.5 Wij doen er alles aan de website zo up-to-date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met de klant op.

Artikel 6 – Reclamatie en retouren

6.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u deze binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling retour melden op onze website, via het retourformulier of via emailadres info@tofvel.com. Indien binnen deze termijn door Tofvel geen reclamatie is ontvangen, wordt Tofvel geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

6.2 Wij zullen een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan uw verwachting voldoen, dan kunt u de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal binnen 7 werkdagen nadat de bestelling retour ontvangen is aan u worden teruggestort. Deze garantie vervalt wanneer:

a. het product zichtbaar gedragen en/of gewassen is;
b. u zelf hebt getracht een gebrek te herstellen.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht om het product binnen 14 kalenderdagen na aflevering aan ons te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, het product niet zichtbaar gedragen en/of gewassen is en voorzien is van alle bijbehorende labels. De kosten van retour zenden zijn voor uw eigen rekening.

6.4 Tofvel zal binnen 7 werkdagen, nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het voor het betreffende artikel betaalde bedrag rechtstreeks op uw bankrekening storten.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Iedere aansprakelijkheid van Tofvel en van het personeel en de producten van Tofvel voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Tofvel is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

7.2 Tofvel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Tofvel.

7.3 Iedere aansprakelijkheid van Tofvel jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Tofvel verschuldigd is.

7.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Tofvel, dan wel tussen Tofvel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Tofvel, is Tofvel niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Tofvel.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 Tofvel heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Tofvel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming die niet aan Tofvel kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9 – Privacy

9.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

9.2 Wij plaatsten cookies voor het verzamelen van gegevens ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in het surfgedrag van onze klanten. Op deze manier zijn wij in staat om verbeteringen toe te passen op de website tofvel.com en zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze gegevens zullen nimmer worden verkocht aan, of worden gebruikt door derde partijen, tenzij nodig is om de aangevraagde dienst correct af te handelen. Wij respecteren de privacy van onze klanten en gaan hier dus ook zorgvuldig mee om.

9.3 Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze Privacyverklaring.

Artikel 10 – Diversen

10.1 Indien u aan Tofvel bij een bestelling opgave doet van een adres, is Tofvel gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Tofvel schriftelijk, bij bestelling of per email opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Tofvel gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Tofvel deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Tofvel in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Tofvel vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Tofvel is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Oldenzaal, 9 november 2020